kldrweca

Idź do spisu treści

Menu główne

konkurs plastyczny

współpraca z przedszkolem i kolejny konkurs.....
Nasze Koło od szeregu lat współpracuje z dziećmi z Przedszkola nr 4 w Ostródzie. Jedną z form współpracy są coroczne akcje zbierania żołędzi i kasztanów przeznaczonych dla dziko żyjącej zwierzy, podczas zimowego jej dokarmiania. Nasze Koło w podziękowaniu za aktywność i zaangażowanie dzieci w takie akcje, corocznie przekazuje im upominki i słodycze. W zeszłym roku, w dniu 01.04 2015 delegacja z „Drwęcy” została zaproszona do przedszkola, na uroczyste pożegnania zimy i powitanie wiosny. Dzieci przygotowały wspaniałe przedstawienie .Na zakończenie wizyty w przedszkolu, w podziękowaniu za współpracę, koledzy z naszego Koła wraz z dziećmi, posadzili na jego terenie drzewko, srebrny świerk .W tym roku akcja zbierania żołędzi i kasztanów nabrała jeszcze większego rozmachu. Parokrotnie musieliśmy odbierać pełne worki zebranej atrakcyjnej dla zwierzyny karmy. W październiku,  podczas kolejnej edycji targów myśliwskich Hubertus Arena w Ostródzie, PZŁ wespół z przedsiębiorstwem Lasy Państwowe, przygotowały ścieżkę przyrodniczo-edukacyjna dla dzieci. Kolega Wiesław Pańczak zabrał grupę przedszkolaków i oprowadził je po wystawie. Dzieciaki oglądały eksponaty zgromadzonych zwierząt i słuchały opowiadań Kol. Wieśka. Zarząd  Koła, z tej okazji postanowił zorganizować błyskawiczny konkurs plastyczny pod tytułem: "Moje wrażenia z wystawy Hubertus Arena 2016".  W konkursie wzięło udział 24 dzieci. W dniu 29.11 2016 nasza delegacja została zaproszona do przedszkola na uroczysta akademię związaną z podsumowaniem konkursu. W imieniu Koła w akademii uczestniczyli: Kol. T. Gutkowski i Kol. W. Pańczak. Przekazali oni  na ręce Dyrekcji Przedszkola, tabliczkę upamiętniająca posadzenie wspomnianego świerku. Laureatom konkursu wręczono dyplomy i upominki, a wszystkim dzieciom słodycze…… i świąteczną choinkę, którą dzieci same przyozdobią. Cieszymy się z takiej współpracy.
Nagrodzone prace i świerk

Koło Łowieckie "Drwęca" w Ostródzie zorganizaowało Konkurs Plastyczny pt. „Dolina Drwęcy – natura wokół nas”.  
Nagrodzeni w konkursie:
 I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
1 miejsce – Kornel Janiszewski – SP nr 3 Ostróda
2 miejsce – Anna Piasecka – SP Gierzwałd
3 miejsce – Robert Zielonka – SP nr 2 Ostróda
  II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
1 miejsce – Kornel Jakubowski – SP Zwierzewo
2 miejsce – Agata Filipek – SP Zwierzewo
3 miejsce – Paulina Kowalska – SP nr 4 Ostróda
W dniu 29 grudnia 2015 roku w galerii ostródzkiego Zamku została zorganizowana wystawa prac konkursowych oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego. Na uroczystość licznie przybyli uczniowie z opiekunami i nauczycielami z wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Wręczenie nagród odbyło się w obecności zaproszonych gości: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Marka Gustawa Brzezina i Zastępcy Burmistrza Ostródy Pana Norberta Geska. Laureaci konkursu  otrzymali dyplomy i zostali nagrodzeni cennymi nagrodami tj. rowery i tablety, a wykonawcy kolejnych 10 wyróżnionych prac otrzymali wraz z podziękowaniami również nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, wraz z opiekunami otrzymali podziękowania za udział w konkursie oraz upominki ze słodyczami. Przedstawicielom wszystkich szkół, których uczniowie brali udział w konkursie, Komisja konkursowa przekazała oficjalne podziękowanie za udział w naszym konkursie.REGULAMIN
Konkursu Plastycznego pn. „Dolina Drwęcy – natura wokół nas”


I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu jest Koło Łowieckie „Drwęca” w Ostródzie.
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

3. Osobą udzielającą wszelkich informacji na temat konkursu jest Wiesław Pańczak, tel. 502510745.

4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

II.  CELE KONKURSU

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki ekologicznej.
2. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz rozwijanie przyrodniczych zainteresowań.
3. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów przyrodniczych Obszarów NATURA 2000 a w szczególności malowniczych krajobrazów doliny Drwęcy, największej rzeki naszego regionu.
4. Rozwijanie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń i obserwacji.

III.  ORGANIZACJA

1. Tematem Konkursu jest ukazanie, w sposób plastyczny, walorów świata roślin i zwierząt żyjących w ekosystemach.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Ostróda i Grunwald.

IV.  PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
     a. I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
     b. II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

2. Prace przekazywane mogą być wyłącznie za pośrednictwem szkół w terminie do 18 grudnia 2015 roku.

3. Do Konkursu, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji prac, szkoła może zgłosić po 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

4. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

5. Pracę należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice: pastele, kredki, kreda, farby, tusze, collage, witraż, wydzieranka. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.

6. Dopuszczalny format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

7. Prace należy wykonać na płaskiej powierzchni.

8. Prace przestrzenne (trójwymiarowe) oraz w formacie innym niż wskazany w regulaminie, nie będą podlegały ocenie.

9. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

      nazwę konkursu,  kategorię konkursu,  nazwę szkoły i klasę,
      imię i nazwisko autora pracy.


10. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tego załącznika nie będzie oceniana.


11. O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

12. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 29 grudnia 2015 r.


13.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kldrweca.ostroda.pl.

14. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.


V.  NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych prac oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej koła www.kldrweca.pl
Dokładny termin wręczenia nagród zostanie opublikowany na stronie www.kldrweca.pl wraz z nazwiskami zwycięzców.

VI. PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania pracy plastycznej w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy pracy plastycznej bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
obrotu oryginałem pracy plastycznej albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy plastycznej, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania pracy plastycznej w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jedno planszowym, w publikacjach elektronicznych,
praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.
Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania pracy plastycznej, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.
Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami pracy plastycznej.
Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania pracy plastycznej lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS PLASTYCZNY
„Dolina Drwęcy – natura wokół nas”


Imię i nazwisko uczestnika …………………...…………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………….
Tytuł pracy …………………………………...……..………………......................

Nazwa szkoły i klasa …………….……………….………………………………...
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………

Wiek uczestnika …………………………………………………………………..

……………………………………………..                                                                             
Data, podpis rodzica/opiekuna

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego